3D Hand Pose Estimation with Two Cameras

Takuya Kasahara, Naoki Igo, Kiyoshi Hoshino
University of Tsukuba