AI for Aging In-place

Chunyan Miao, Cyril Leung, Han Yu, Daniel Wei Quan Ng, Huiguo Zhang, Qiong Wu, Feng Xiao, Yang Qiu, Jonathan Leung, and Zhiqi Shen
Nanyang Technological University and the University of British Columbia