Copycat Hand for All

Motomasa Tomida, Takanobu Tanimoto, Kiyoshi Hoshino
University of Tsukuba